Tagged “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

ตัดสินใจ ดอทคอม March 1, 2016

ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของคนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากการกินอาหารวันละ 3 มื้อ ปรุงสด กินอาหารที่ไม่ต้องดัดแปลงหรือบ่มเก็บไว้นาน ยิ่งมีความเร่งรีบในการดำรงชีวิตการกินอาหารให้ครบ 3 มื้อจึงเป็นเรื่องที่ยากขึ้น อาหารประเภทจานด่วนหรือห่อกินด่วนจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ตัวเลขกว่า 40% กินไม่ครบ 3 มื้อ และใน 40% นี้กว่า 20% รับประทานอาการกึ่งสำเร็จ...