Tagged “หม้อห้อม”

ตัดสินใจ ดอทคอม June 28, 2017

สีห้อมหรือสีครามสังเคราะห์ สีห้อมหรือสีครามสังเคราะห์ มีชื่อทั่วไปว่า Indigo blue หรือ Indigo tin ลักษณะเป็นผลึกรูปเข็มสีม่วงหรือสีน้ำเงิน ระเหิดที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติไม่ละลายในน้ำ แอลกอฮอล์ อีเธอร์และกรดเจือจาง แต่ละลายดีมากในสารละลายอะนีลีนและพีรีดีน ถ้าละลายในตัวละลายไม่มีขั้วจะปรากฏสีม่วงแต่ถ้าละลายในตัวละลายมีขั้วและเกิดเป็นสีน้ำเงิน...

ตัดสินใจ ดอทคอม June 16, 2017

ห้อมเปียก การย้อมผ้าหม้อห้อมแบบดั้งเดิมคือการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ฉะนั้นต้องนำ ต้นห้อม มาสกัดสีเสียก่อน การสกัดสีจาก ต้นห้อม เป็นภูมิปัญญาในการนำสารอินดิแครน (Indican) ที่มีในต้นห้อมออกมาใช้ทำสีย้อมผ้า เมื่อต้นห้อมเหมาะแก่การเก็บเกี่ยวจะถูกนำมาแปรรูปด้วยการแช่น้ำจนเน่าเปื่อยแล้วตีกับปูนขาว เพื่อให้ได้สสารข้นเป็นโคลนสีครามเรียกว่า " ห้อมเปียก " (Indigo Paste) หรือ " เปอะ "...

ตัดสินใจ ดอทคอม June 15, 2017

ต้นห้อมกับป่าที่นาตอง สูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลปานกลางกว่าแปดร้อยเมตรบนแนวภูเขาฝั่งตะวันออกของจังหวัดแพร่ คือ บ้านนาตอง บ้านอีกหลังของ ต้นห้อม นาตองเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูง อยู่ในเขตตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง มีห้วยแม่ก๋อนไหลผ่าน ฤดูฝน-ฝนตกชุก ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ส่วนฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส...

ตัดสินใจ ดอทคอม May 13, 2016

ผ้าม่อฮ่อม ที่ย้อมด้วยครามหรือห้อม สีจะตกมากหรือน้อยอยู่ที่ขบวนการผลิตของแต่ละเจ้า หากขบวนการผลิตก่อนส่งถึงมือลูกค้ามีการซักล้างมาก่อนแล้ว 2-3 น้ำ การตกสีจะน้อยลงและไม่กินผ้าสีอื่นๆ แต่ข้อควรระวัง ก็เหมือนกับผ้าสีชนิดอื่นๆที่ควรแยกซักจากผ้าขาว การย้อมผ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ย้อมร้อนกับร้อนเย็น การย้อมร้อน จะใช้น้ำร้อนตลอดขบวนการย้อม ใช้ย้อมผ้าได้หลายชนิด...