Tagged “ผลิตภัณฑ์”

ตัดสินใจ ดอทคอม March 1, 2016

อ่านฉลากอย่างฉลาด การอ่านสัญญลักษณ์บนฉลาก ช่วยจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดขอบของ อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และ/หรือบริโภคได้อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหาร มี "เลขสารบบอาหาร 13 หลัก" อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. สิ่งที่ต้องรู้ ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีสรรพคุณในการบำบัด รักษา ป้องกัน บรรเทาโรค หรืออาการของโรค...