Tagged “จังหวัดแพร่”

ตัดสินใจ ดอทคอม July 26, 2017

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม หรือ บางท่านเรียกกันว่า วัดพระธาตุดอยปัง สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนารามเป็นสถานที่สำหรับประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ซึ่งก่อตั้งโดยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานและหลวงพ่อท่านพระครูบวรธรรมกิติ์เจ้าอาวาสวัดร่องฟองเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ก่อนที่จะได้เข้ามาถ่ายสถานที่แห่งนี้...

ตัดสินใจ ดอทคอม June 15, 2017

ต้นห้อมกับป่าที่นาตอง สูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลปานกลางกว่าแปดร้อยเมตรบนแนวภูเขาฝั่งตะวันออกของจังหวัดแพร่ คือ บ้านนาตอง บ้านอีกหลังของ ต้นห้อม นาตองเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูง อยู่ในเขตตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง มีห้วยแม่ก๋อนไหลผ่าน ฤดูฝน-ฝนตกชุก ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ส่วนฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส...

ตัดสินใจ ดอทคอม June 8, 2017

วัดพระธาตุดอยน้อย จากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์สำเร็จพระอรหันต์ (ตรัสรู้) แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ จำนวน 500 รูป ได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปิน ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎร และมีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น...