Tagged “เพิกถอนตำรับยา”

ตัดสินใจ ดอทคอม November 15, 2017

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ด้วยปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่า ยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เนื่องจากอาจทําให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anaemia) และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา (agranulocytosis) ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ ฉะนั้น...