Tudsinjai dot Com November 15, 2017

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา

ด้วยปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่า ยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เนื่องจากอาจทําให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anaemia) และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา (agranulocytosis) ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาสําหรับมนุษย์ที่มีตัวยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นส่วนประกอบ จํานวน ๗๐ ตํารับ ตามบัญชีแนบท้าย

อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีแนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
ลำดับ - เลขทะเบียนตำรับยา - ชื่อการค้า - ผู้รับอนุญาต
1 1A 1404/27 BUTAZONE ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี.ลาบอราตอรี่
2 1A 1568/27 CHANETAZONE TABLETS ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
3 1A 418/28 LEOPHEN บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด
4 1A 640/28 PANTAZONE บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด
5 1A 737/28 PHENTAZONE บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด
6 1A 773/28 RUMAZONE บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แหลมทองการแพทย์ จำกัด
7 1A 755/28 FOB-CIN ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
8 1A 953/28 PANTAZONE บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด
9 1A 1054/28 NITROCIN CAPSULES FLYING CROCODILE ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
10 1A 1010/28 CHANETAZONE TABLETS ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
11 1A 1114/28 NITROCIN CAPSULES FLYING CROCODILE ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
12 1A 1333/28 RUMACAP บริษัท แอคดอน จำกัด
13 1A 1506/28 PANTAZONE บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด
14 1A 1626/28 BUTA PEE DEE 84 บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด
15 1A 1742/28 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
16 1A 1819/28 PHENYBUTAZONE TABLETS บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
17 1A 1820/28 PHENYBUTAZONE TABLETS บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
18 1A 1880/28 BUTAZONE ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี.ลาบอราตอรี่
19 1A 1922/28 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
20 1A 2044/28 NITROCIN TABLETS FLYING CROCODILE ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
21 1A 2125/28 BUTAZONE ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี.ลาบอราตอรี่
22 1A 2202/28 NITROCIN TABLETS FLYING CROCODILE ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
23 1A 2315/28 LORADEE บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด
24 1A 2678/28 SUGRARINE ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวบราเดอร์ส
25 1A 2/29 PYRAZOLONE บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
26 1A 139/29 PHENBUTA CAP. บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
27 1A 476/29 PANTAZONE บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด
28 1A 495/29 PYRAZOLONE TABLET บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
29 1A 1319/29 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท แอคดอน จำกัด
30 1A 2658/29 PHENYLBUTAZONE TABLETS ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
31 1A 541/30 BUTAPYRIN TABLETS บริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
32 1A 910/30 PHENYL บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยนแล็บบอราตอรี่ จำกัด
33 1A 1039/30 BUTAPYRIN TABLETS บริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
34 1A 1505/30 PHENYLBUTAZONE บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
35 1A 1765/30 PHENAZONE บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง(1971) จำกัด
36 1A 1829/30 PHENYLBUIAZONE TABLETS B.P. 1973 บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
37 1A 1831/30 PHENYLBUTAZONE TABLETS B.P.1973 บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
38 1A 1990/30 PHENAZONE บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด
39 1A 1828/30 PHENYLBUTAZONE TABLETS B.P.1973 บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
40 1A 2138/30 BUTAZONE-100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี.ลาบอราตอรี่
41 1A 627/31 PREZORINE บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
42 1A 918/32 PHENYLBUTAZ0NE WHITE ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงาน เลิศสิงห์เภสัชกรรม
43 1A 522/33 PHENAZONE บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้าเทรดดิ้ง(1971) จำกัด
44 1A 252/34 RUMATAB บริษัท แอคดอน จำกัด
45 1A 362/36 PHENBUTA CAP บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
46 1A 478/42 RUMAZONE TABLETS บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แหลมทองการแพทย์ จำกัด
47 1A 65/43 PHENYLBUTAZONE บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง
48 1A 257/44 RUMATAB GREEN บริษัท แอคดอน จำกัด
49 1A 1111/44 PHENYLBUTAZONE บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
50 1A 62/46 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัทเภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
51 1A 218/46 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัทเภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
52 1A 350/46 K.B.TAZONE บริษัทเภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
53 1A 138/55 BUMATIC TABLETS บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์เมดิคอล จำกัด
54 1A 280/55 BUMATIC บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์เมดิคอล จำกัด
55 1A 376/55 PHENBUTA WHITE 200 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
56 1A 377/55 PHENBUTA ORANGE 200 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
57 1A 378/55 PHENBUTA WHITE 100 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
58 1A 379/55 PHENBUTA YELLOW 200 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
59 1A 554/56 BUTACIN บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969)จ ากัด (สาขาพระราม 2)
60 1A 68/57 PHENYLBUTAZONE TABLETS(SUGAR COATED TABLET)บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
61 1A 180/58 DINOPHEN (CAPSULES) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงาน มิลาโน
62 1A 318/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
63 1A 329/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
64 1A 345/58 PHENYLBUTAZONE บริษัท บุคคโล เทรดดิ้ง จำกัด
65 1A 372/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
66 1A 373/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
67 1A 374/58 PHENSONIL TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
68 1A 383/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
69 1A 384/58 PHENSONIL TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
70 1A 405/58 PHENYLBUTAZONE TABLETS บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ต้นฉบับข่าว : กรุงเทพธุรกิจ : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/781234


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1435/2560 เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำรับยา
Tudsinjai dot Com July 26, 2017

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม หรือ บางท่านเรียกกันว่า วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนารามเป็นสถานที่สำหรับประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ซึ่งก่อตั้งโดยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานและหลวงพ่อท่านพระครูบวรธรรมกิติ์เจ้าอาวาสวัดร่องฟองเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

ก่อนที่จะได้เข้ามาถ่ายสถานที่แห่งนี้ เคยเห็นเจดีย์จากระยะไกลๆตอนมาติดต่องานที่อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ (ปี 2558) แต่ไม่รู้ว่าเป็นวัดหรือสถานที่อะไร เข้าใจว่าเป็นวัดร้าง ผ่านมา 2 ปี จึงได้มีโอกาศได้เข้ามาหลังจากไปแวะแพะเมืองผีมา ซึ่งสถานที่นี้อยู่ห่างจากแพะเมืองผีไม่กี่ร้อยเมตร อยู่พิกัด ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ 18.193027, 100.207202

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

บรรยากาศตอนเข้ามาวังเวงมากไม่ใครอยู่เลย มีหมาสีดำตัวเดียวแต่ไม่เห่า เข้าในในตัวเจดีย์ขนลุกเลยครับ แต่ก็เดินดูรอบๆ ถ่ายภาพไปด้วยขนแขนก็ลุกไปด้วยเพราะความเงียบวังเวง กับบรรยากาศฝนกำลังจะมา ผ้าจีวรที่ปิดที่หน้าต่างก็โบกสบัดยิ่งจินตนาการไปใหญ่

ทางเข้าช่วงแรกจะเป็นดินลูกรังแต่ถมแน่นไม่ต้องกลัวติดหล่ม พอใกล้ๆแล้วจะราดยาง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง


ผมเดินเข้าจากทางด้านข้าง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง


บริเวณรอบนอก

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง


บริเวณด้านหลัง จากภาพจะเห็นเป็นที่พักหรือศาลาอะไรสักอย่าง ด้วยความวังเวงจึงไม่กล้าเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆสำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง


มองตรงไปคือด้านหน้า ขวามือคือเจดีย์และลานธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง


ลานที่เหมือนพุทธมณฑล

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง


มองจากด้านหน้า

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง


สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง


ด้านหน้าสุดที่เป็นทางตรงจากถนนเข้ามาสู่ลานพุทธมณฑลและเจดีย์

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

สำนักปฏิบัติธรรมโกสัยวนาราม วัดพระธาตุดอยปัง

วันนี้ (25.07.2560) ได้แวะเวียนมาโดยไม่รู้ว่าสถานที่นี้คืออะไรมาก่อน ข้อมูลต่างๆที่ลงใน Blog แห่งนี้ได้มาจากการโพสถามต่อใน "สมาคมคนแพร่" โดยได้รับข้อมูลจากพระมหาพิเชษฐชาญ ถิ่นสอน, พระรานัญชานนท์ บุญสวัสดิ์, คุณเกียรติศักดิ์ เหล่ากาวีTudsinjai dot Com July 8, 2017

วัดท่าซุง วัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วัดจันทาราม (ตั้งตามชื่ออดีตเจ้าอาวาสเดิมที่ชื่อ จัน) เดิมชื่อ "วัดท่าซุง" ตั้งอยู่ที่บ้านท่าซุง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง พื้นที่ทั้งหมด 290 ไร่ (เดิมมี 7 ไร่เศษ) มีถนนผ่านกลางวัด พื้นที่วัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

พื้นที่ส่วนแรกเป็นวัดท่าซุงเก่ามี พื้นที่ 7 ไร่เศษ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ริมน้ำ สะแกกรัง ปัจจุบันได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานใหม่ และยังคงเหลือพระอุโบสถและ พระวิหารเท่านั้นพื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ขยายต่อจากวัดท่าซุงเดิม อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของ ถนนสายอุทัย - มโนรมย์เป็นปูชนียสถานซึ่งสร้างโดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

แผนที่การเดินทางไปวัดท่าซุง
แผนที่การเดินทางไปวัดท่าซุง

ผมเริ่มออกเดินทางจากบ้านตอน 05.13 วิ่งไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ไปออกที่บางปะอิน อยุธยา วิ่งไปตามถนนหมายเลข 32 / AH2 เส้นทางหลักที่ขึ้นภาคเหนือ เลี้ยวซ้ายเข้าจังหวัดอุทัยธานีตามถนนหมายเลข 333 (ถนนเส้นนี้วิ่งทะลุไปถึงด่านช้าง สุพรรณบุรี) ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง สะพานข้ามคลองระแวง ระหว่างทางจะมีป้ายบอกทางไปวัดท่าซุงตลอด โดยมี 2 เส้นทางให้เลือก

1. (เส้นทางสีส้ม) เส้นทางที่ผมไปใช้เส้น 5002 สังเกตป้ายให้เลี้ยวซ้ายไปบ้านเกาะเทโพ (ตรงไปจะไปเข้าเมืองอุทัยธานี หรือทัพทัน) ชะลอความเร็วจนถึงทางสามแยก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 5002 วิ่งจนบรรจบ 4 แยกปากกะบาดแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 3265 วิ่งไปจนถึงวัดท่าซุง

2. (เส้นทางสีม่วง) หรืออยากไปเที่ยวเขาสะแกกรังหรือวัดสังกัสรัตนคีรีก่อนก็ตรงไป พอเที่ยวเสร็จก็วิ่งมาผ่าน 4 แยกวัดสังกัส ถ้ากลับมาจากวัดสังกัสให้เลี้ยวขวา แต่ถ้ามาจากเส้นที่ผ่านโรงพยาบาลอุทัยธานีก็ตรงไป เข้าสู่ถนนเส้น 333 วิ่งจากแยกนี้อีกประมาณ 12 กิโล ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.มโนรมย์ เข้าเส้นทางหมายเลข 3265 (ถนนบริรักษ์) วิ่งตรงไปก็จะไปบรรจบกับเส้นทางที่วิ่งมาจากเส้น 5002 เป็น 4 แยกปากกะบาด จากนั้นตรงไปเข้าเส้นทางหมายเลข 3265 วิ่งไปจนถึงวัดท่าซุง

เมื่อมาถึงให้เข้าตามป้ายที่บอกทางเข้าวิหารแก้ว 100 เมตร เข้ามาแล้วจะมีลานจอดรถอยู่ด้านซ้ายมือ ด้านหน้าก่อนเข้าวิหารแก้วจะมีพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 ปั้นด้วยปูนปิดทองคำเปลวทั้งองค์ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

พระบรมรูปรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 ปั้นด้วยปูนปิดทองคำเปลวทั้งองค์ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9


วิหารแก้ว 100 เมตร

วิหารแก้ว 100 เมตร ภายในประดับด้วยโมเสกสีขาวและกระจก มีพระพุทธชินราชเป็นพระประธาน ด้านบนเพดานของวิหารประดับด้วยช่อไฟระย้าทั้งขนาดเล็กและใหญ่รวมกว่า 119 ช่อ วิหารแก้ว 100 เมตรจะมีช่วงเวลาเปิด-ปิด ช่วงเช้า 09.00-11.45น. ช่วงบ่าย 14.00-16.00น.

วิหารแก้ว 100 เมตรจะมีช่วงเวลาเปิด-ปิด ช่วงเช้า 09.00-11.45น. ช่วงบ่าย 14.00-16.00น.

วิหารแก้ว 100 เมตร

วิหารแก้ว 100 เมตร

วิหารแก้ว 100 เมตร

วิหารแก้ว 100 เมตร

พระพุทธชินราช วิหารแก้ว 100 เมตร

บริเวณด้านนอกก่อนเข้าถึงภายในวิหารแก้ว 100 เมตร


มณฑปพระปัจเจกพุทธเจ้า

มณฑปพระปัจเจกพุทธเจ้า วัดท่าซุง

สวนสมเด็จฯ

สวนสมเด็จฯ วัดท่าซุง

สวนสมเด็จฯ วัดท่าซุง


พระวิหารสมเด็จองค์ปฐม

พระวิหารสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง

พระวิหารสมเด็จองค์ปฐม เวลาเปิด 09.00 - 10.30 น. และ 13.00 - 16.00 น. (วันเสาร์ วัดอาทิตย์และวันหยุดราชการ เปิดตลอดเวลา 09.00 - 16.00 น.)
มณฑปพระศรีอาริยเมตไตรย์ เวลาเปิด 09.00 - 10.30 น. และ 13.00 - 16.00 น. (วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ เปิดตลอดเวลา 09.00 - 16.00 น.)

ตอนที่เดินมาถึงพระวิหารสมเด็จองค์ปฐมก็เกินเวลาแล้ว จึงได้ถ่ายเฉพาะด้านนอก ส่วนมณฑปพระศรีอาริยเมตไตรย์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็ไม่ได้เข้าไปและไม่ได้เก็บภาพมาครับ (ไม่ได้หาข้อมูลมาว่าด้านในมีอะไรบ้าง)


พระยืน 30 ศอก, เจดีย์พุดตาล

พระยืน 30 ศอก, เจดีย์พุดตาล เปิดตลอดเวลา 08.00 - 16.00 น.

พระยืน 30 ศอก วัดท่าซุง

เจดีย์พุดตาล วัดท่าซุง

พระยืน 30 ศอก วัดท่าซุง

ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)

ช่วงที่ไปวัดท่าซุง (06.07.2560) ปราสาททองคำกำลังบูรณซ่อมแซมอยู่จึงไม่ได้ภาพด้านในของปราสาท (ต้องกลับไปถ่ายอีกครั้งในอนาคต) เวลาเปิด-ปิดของปราสาท คือเวลา 08.00 - 16.00 น.

ปราสาททองคำก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ประดับลวดลายไทยปิดทองคำเปลวติดกระจก มีทั้งหมด 3 ชั้น บนยอดปราสาทมีซุ้มพระยืน 8 ศอก ประดิษฐานอยู่ มียอดทั้งหมด 37 ยอดเป็นยอดเท่าๆ กัน 36 ยอด ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และยอดตรงกลางเป็นยอดใหญ่ 1 ยอด ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ญาติโยมถวาย รอบนอกปราสาทใช้ทองคำเปลวปิดรอบปราสาท

พิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ วัดท่าซุง

ปราสาททองคำ วัดท่าซุง

ปราสาททองคำ วัดท่าซุง

ปราสาททองคำ วัดท่าซุง


"ไอ้อ้วน" March คู่ใจ ไปไหนไปด้วยกันเสมอ
"ไอ้อ้วน" March คู่ใจ ไปไหนไปด้วยกันเสมอ - March Club No.418


แหล่งข้อมูลประกอบ : พันทิป.คอม, วิกิพีเดีย


Tudsinjai dot Com July 7, 2017

ตามไปดูต้นไม้ยักษ์ที่บ้านไร่ บ้านสะนำ

ได้รับคำเชิญชวนจากเพื่อนที่บ้านไร่ให้มาดูต้นไม้ยักษ์ที่นั้น ใช้ google พิมพ์ค้นหา "ต้นไม้ยักษ์" ก็เจอแต่ต้นไม้ยักษ์ของ บ้านสะนำ หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ว่าดังนั้นจึงไปดูให้เห็นดีกว่า

แผนที่ บ้านไร่ อุทัยธานี

การเดินทางไปดูต้นไม้ยักษ์ จุดหมายคือบ้านไร่ อุทัยธานี ผมขอตัดตอนมาที่บ้านไร่เลยนะครับ (การเดินทางมาบ้านไร่ google บอกทางได้) เมื่อถึงบ้านไร่โดยใช้เส้นทาง 3011 ผ่าน สถานีตำรวจภูธรอำภอบ้านไร่ (ขวามือ) โรงพยาบาลบ้านไร่ (ขวามือ) สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอบ้านไร่ (ซ้ายมือ) วัดสะนำ (ซ้ายมือ) สะพานข้ามคลองกระเวนมาอีกนิดเดียว ให้มองทางซ้ายไว้จะมี 3 แยกเล็กๆให้เลี้ยวซ้าย หน้าทางแยกจะมีป้ายบอกทาง "ต้นไม้ยักษ์" เข้าไปอีกประมาณ 1 กิโล สังเกตุป้ายบอกทางจะมีตลอด

ต้นไม้ยักษ์ที่บ้านสะนำ ตำบลบ้านไร่ เป็นต้นเซียงหรือต้นผึ้ง มีอายุประมาณๆ 400 ปี ขนาดเส้นรอบวงประมาณ 40 โอบ หรือ 90 กว่าเมตร พื้นที่ล้อมรอบจะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นหมากสูงๆ เส้นทางเข้าไปก่อนถึงต้นไม้ยักษ์จะมีลานจอดรถ หรือจะขับเข้าไปก็ได้แต่เส้นทางในหน้าฝนอาจมีโคลน รถเล็กแนะนำให้จอดตรงลานจอดแล้วเดินเข้าไปดีกว่า ระยะทางที่เดินเข้าไปประมาณ 200 เมตร พื้นที่ที่ต้นไม้ยักษ์อยู่เป็นพื้นที่ของลุงเฮียง ซึ่งทุกวันตอนเช้าๆ ลุงเฮียงจะมากวาดใบไม้และลานรอบๆ ทำให้รอบบริเวณต้นไม้ยักษ์สะอาดสะอ้านทุกวัน ไม่รก มีม้านั่งให้นั่งพักผ่อน มีตู้รับบริจาค มีศาลเจ้าแม่วิไรวรรณ

ป้ายบอกทางเข้าติดถนนเส้น 3011

ป้ายทางเข้า ต้นไม้ยักษ์ ใกล้จะถึงแล้ว
ป้ายทางเข้า ต้นไม้ยักษ์ ใกล้ถึงแล้ว

ลานจอดรถ ต้นไม้ยักษ์
ลานจอดรถ ต้นไม้ยักษ์

ทางเข้าก็จะเละๆหน่อย ในหย้าฝน ทางที่ดีจอดรถด้านนอกแล้วเดินเข้ามาดีกว่า
ทางเข้าก็จะเละๆหน่อย


ต้นไม้ยักษ์ ยักษ์ขนาดไหน ดูเอา


ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ บ้านไร่ อุทัยธานี

ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ บ้านไร่ อุทัยธานี

ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ บ้านไร่ อุทัยธานี

ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ บ้านไร่ อุทัยธานี

ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ บ้านไร่ อุทัยธานี


ต้นไม้บริเวณรอบๆ ก็สูงใหญ่เช่นเดียวกับต้นไม้ยักษ์

ต้นไม้บริเวณรอบๆ ก็สูงใหญ่เช่นเดียวกับต้นไม้ยักษ์

คลองกระเวน และรอบบริเวณจะเต็มไปด้วยต้นหมาก

คลองกระเวน


สุดท้ายภาพแผนที่สถานที่ท่องเที่ยว บ้านไร่ อุทัยธานี

Tudsinjai dot Com June 8, 2017

วัดพระธาตุดอยน้อย

จากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์สำเร็จพระอรหันต์ (ตรัสรู้) แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ จำนวน 500 รูป ได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปิน ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎร และมีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น จึงได้ถอดปิ่นทองซึ่งปักที่มวยผม ถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็นพุทธบูชา

หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช
หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช

วิวตัวเมือง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วิวตัวเมือง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วิวตัวเมือง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช กำลังก่อสร้าง หันหน้าไปทางตัวเมือง
หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช

หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช กำลังก่อสร้าง หันหน้าไปทางตัวเมือง
หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช

หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช กำลังก่อสร้าง
หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช

กระทงพิธีสะเดาะเคราะห์
กระทง สะเดาะเคราะห์

ระฆังน้อยๆ
ระฆัง วัดพระธาตุดอยน้อย

พระธาตุดอยน้อย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เทพรอบๆพระธาตุดอยน้อย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ลุงสุภาพ กำลังทำพิธีสะเดาะเคราะห์
กระทง สะเดาะเคราะห์

กระทงพิธีสะเดาะเคราะห์
กระทง สะเดาะเคราะห์

พระธาตุดอยน้อย และวิวสวยๆ
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระธาตุดอยน้อย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ลุงสุภาพ กำลังทำพิธีสะเดาะเคราะห์
กระทง สะเดาะเคราะห์

พระธาตุดอยน้อย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระเจ้าเชียงแสน
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระธาตุ ณ ฐานเจดีย์ระบุว่า 2476
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วิวด้านบน มองออกไปยังตัวเมืองอำเภอลอง เห็นถนนเข้าสู่อำเภอ
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วิวด้านบน มองออกไปยังตัวเมืองอำเภอลอง
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ระฆังราว มีให้เห็นเกือบทุกวัด ในวัดบนดอย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทางเดินขึ้นไปยังพระธาตุด้านบน
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

สิ้นสุดถนนไม่มีทางไปแล้ว ไม่หลงแน่ๆ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เส้นทางสุดท้าย ที่มาถึง
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

จุดทางเดิน ที่ขึ้นมาจากอีกฝากหนึ่ง
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

มาถึงทางเข้าอีกทางหนึ่ง ทางค่อนข้างชัน แต่ไอ้อ้วนพาเรามาถึงได้สบายๆ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทางลง กำลังจะขับรถไปขึ้นอีกทางหนึ่ง ห่างจากจุดนี้ประมาณ 5 กิโล
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินวนรอบๆบริเวณ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินวนรอบๆบริเวณ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินขึ้นไปอีก
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินไปเรื่อยๆ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินขึ้นไปเรื่อยๆ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ไอ้อ้วนดำพาขึ้นมา
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทางขึ้นด้านนี้ ต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบนสุด จะเจอพระธาตุ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Tudsinjai dot Com August 24, 2016

กินยาคุมให้ถูกวิธี ป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์


วีดีโอนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)Tudsinjai dot Com August 18, 2016

ไฟสัญญาณจราจร สีแดงกระพริบ และสีเหลืองกระพริบหมายถึงอะไร?

  • เปิดไฟแดงกระพริบตลอดเวลา เทียบเท่ากับป้ายสัญญาณ " หยุด " หมายถึง ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถที่สัญญาณไฟก่อนเมือ่เห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปได้
  • เปิดไฟเหลืองกระพริบตลอดเวลา เทียบเท่ากับป้ายสัญญาณ " ระวัง " หมายถึง ผู้ขับขี่จะต้องชลอรถที่สัญญาณไฟก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปได้

Tudsinjai dot Com August 9, 2016

ห่วงที่อยู่หลังเสื้อ เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อปี 1960 จากชาวอเมริกัน และถูกเรียกว่า "ลูปล็อกเกอร์" เพราะช่วยให้แขวนเสื้อได้ในตู้เก็บของในห้องออกกำลังกาย มันทำให้การแขวนเสื้อประหยัดพื้นที่

แต่ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์แทบไม่เห็นแล้วกลายเป็นดีไซน์ที่ติดเสื้อเฉยๆ ... เมื่อรู้แล้วว่ามันออกแบบมาเพื่ออะไร ก็ลองใช้มันซะ

Tudsinjai dot Com June 28, 2016

จั๊มพ์สตาร์ทรถ Mini Multi-functions Car emergency start power

จั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์สามารถช่วยท่านในกรณีฉุกเฉินแบตเตอรี่หมดหรืออ่อนแรงไม่สามารถสตาร์ทรถได้ ท่านไม่ต้องง้อให้ใครมาช่วยเหลือเพียงแค่ เปืดฝากระโปรงรถแล้วเอาเจ้าจั๊มพ์สตาร์ทหนีบเข้าที่ขั่วแบตเตอรี่ สายแดงเข้าสายแดง สายดำเข้าสายดำ แล้วเปิดสวิทต์เครื่อง จากนั้นสตาร์ทรถก็ติดแล้ว

แต่ที่มาบอกกล่าววันนี้คือ อันตรายจากการใช้งานของมัน เจ้าเครื่องจั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์ หากระดับพลังงานน้อยเกินกว่าคำแนะนำในคู่มือแล้วนำไปสตาร์ทจะเกิดอาการแบตเตอรี่ของเครื่องจั๊มพ์สตาร์ทบวม หรือเก็บเครื่องจั๊มพ์สตาร์ททิ้งไว้ในรถในอากาศร้อนมากๆแบตเตอรี่ก็บวมได้ หากมันบวมมากๆแล้วเกิดซีลของแบตเตอรี่ทะลุ เมื่อมันสัมผัสกับอากาศจะเกิดประกายไฟค่อยๆลุกไหม้ ซึ่งประกายไฟนี้หากมันกระเด็นไปโดนเบาะสามารถทำให้เกิดไฟลุกท่วมรถได้ แต่ถ้าหากประกายไฟไม่กระเด็นไปไหน สักประมาณไม่เกิน 10 วินาทีมันจะเกิดควันที่ขาวตลบมองแทบไม่เห็นเลยถ้าเกิดขึ้นในรถยนต์ จะมีอาการแสบจมูก ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร ทำไมโดนอากาศแล้วลุกไหม้

ข้อควารระวังการใช้งานเครื่องจั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์ คือ

  1. อย่าใช้จั๊มพ์สตาร์ทเกินกำลังที่ระบุ เช่น สเปคบอกว่าสำหรับรถขนาดไม่เกิน 2000cc แต่เอาไปจั๊มรถขนาด 2500cc
  2. ระดับพลังงานของเครื่องจั๊มพ์สตาร์ทหากต่ำกว่าที่กำหนด ห้ามใช้จั๊มพ์สตาร์ทเด็ดขาด จะทำให้แบตเตอรี่ก็บวม
  3. จั๊มพ์สตาร์ทหลายๆครั้ง หรือบิดกุญแจสตาร์ทนานเกิน 3 วินาที

สิ่งที่ควรรู้มากๆคือ อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ และปฏิบัตตามคู่มือ


คลิป จั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์เมื่อแบตเตอรี่บวมแล้วเกิดซีลทะลุทำปฏิกิริยากับอากาศ


สภาพการลุกไหม้หน้าตาประมาณนี้เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์

จั๊มพ์สตาร์ทรถ Mini Multi-functions Car emergency start power


Tudsinjai dot Com June 17, 2016

วิธีปิดแจ้งเตือน Live Video บน Facebook