Tudsinjai dot Com June 16, 2017

วิธีทำห้อมเปียก (Indigo Paste)

วัตถุดิบสำหรับทำห้อมเปียก

 1. ห้อม (ใช้ส่วนใบและก้าน) 1 กิโลกรัม
 2. น้ำสะอาด 10 ลิตร
 3. ปูนขาว 120 กรัม

ขั้นตอนการทำห้อมเปียก

 1. ตัดส่วนยอดและใบห้อมในตอนเช้าจะได้เนื้อห้อมมากและคุณภาพดี (ช่วงเช้าไม่เกิดแปดโมงและช่วงเย็นหลังสี่โมงเป็นเวลาที่ใบห้อมจะสดและให้สีมาก)
 2. ล้างใบห้อมด้วยน้ำสะอาด มัดเป็นกำวางลงในภาชนะ เติมน้ำสะอาด นำวัสดุที่มีน้ำหนักวางกดใบห้อมให้จมน้ำ แช่ใบห้อมให้เน่าเปื่อยเป็นเวลา 24-72 ชั่วโมง
 3. แยกใบห้อมที่ไม่เน่าเปื่อยทิ้งจนเหลือแต่น้ำห้อม
 4. เติมปูนขาว 120 กรัม ต่อน้ำห้อม 10 ลิตร ใช้ชะลอมซวก (ตีขึ้น-ลง) จนเกิดฟองสีน้ำเงิน ซวกจนกระทั่งฟองแตกตัวและยุบตัวลงไป ทิ้งไว้ 1 คืนให้ตกตะกอน
 5. เทน้ำสีเหลืองที่อยู่ด้านบนเนื้อห้อมทิ้งให้เหลือแต่ตะกอนที่อยู่ก้นหม้อ กรองตะกอนด้วยผ้าฝ้าย จะได้ห้อมเปียกลักษณะเหมือนครีม ไม่แห้งและเหลวเกินไป เก็บห้อมเปียกในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเพื่อนำไปใช้ก่อหม้อย้อมผ้าต่อไป

วิธีทำห้อมเปียก (Indigo Paste)

ห้อมเปียก

บรรณานุกรม
นุชนาฏ ชาวปลายนา, จอมขวัญ เวียงเงิน. (2559). วิถี+วิธี หม้อห้อมเมืองแพร่. วิทยาลัยชุมชน, แพร่.
แหล่งปลูกต้นห้อม : ต้นห้อมกับป่าที่นาตอง

Tudsinjai dot Com June 15, 2017

ต้นห้อมกับป่าที่นาตอง

สูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลปานกลางกว่าแปดร้อยเมตรบนแนวภูเขาฝั่งตะวันออกของจังหวัดแพร่ คือ บ้านนาตอง บ้านอีกหลังของต้นห้อม

นาตองเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูง อยู่ในเขตตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง มีห้วยแม่ก๋อนไหลผ่าน ฤดูฝน-ฝนตกชุก ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ส่วนฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส ดังนั้นที่นี่จึงมีปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นห้อมได้ดี คือมีดินชุ่มชื้นและมีอากาศเย็น

ต้นห้อม ที่นาตอง

ต้นห้อมที่นาตองอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยปลูกไว้ภายใต้ร่มเงา (Shade Tree) ซึ่งตามธรรมชาติของป่าพืชทั้งต้นเล็กต้นใหญ่จะอาศัยเกื้อกูลกันและกัน ต้นไม้เล็กๆจะได้ปุ๋ยและแร่ธาตุจากต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อาศัยต้นไม้เล็กคลุมหน้าดินเพื่อเก็บกักความชุ่มชื้น

ชาวนาตองจะปลูกต้นห้อมในที่ทำกินของตนเอง ปลูกแซมกับต้นไม้ในสวนปลูกไว้ปลายไร่ปลายนา เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประโยชน์ การปลูกห้อมใต้ร่มเงาทำให้ต้นห้อมสวยงามและมีระยะเวลาการให้ผลผลิตที่ยาวนานกว่า เนื่องจากไม้บังร่มจะช่วยลดความเข้มข้นแสง มีความชื้นสูงจากการทับถมของใบไม้ที่ร่วงหล่นกลายเป็นปุ๋ยให้ทั้งต้นห้อมและต้นไม้ใหญ่ แถมยังช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน

นอกจากนี้การปลูกต้นห้อมภายใต้ร่มเงายังเป็นการลดปัญหาการแผ้วถางพื้นที่ป่า อีกทั้งชาวบ้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงนำไปสู่การทำเกษตรร่วมกับการอนุรักษ์ผืนป่าได้อย่างยั่งยืน การปลูกห้อมแซมกับป่าช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ เป็นระบบนิเวศที่ทุกส่วนต่างเกื้อกูลกัน ห้อมอยู่กับป่าได้และชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากป่าด้วย

ชาวบ้านนาตองได้จัดตั้ง “กลุ่มผลิตน้ำย้อมผ้าจากต้นห้อม” เพื่อแปรรูปห้อมสดเป็นห้อมเปียกสำหรับจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อมธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการขยายพื้นที่ปลูกห้อมโดยการสร้างเครือข่ายกลุ่มปลูกห้อมเพื่อเพิ่มที่ปลูกให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตห้อมเปียกให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในอนาคต

แปลงเพาะ ต้นห้อม


บรรณานุกรม
นุชนาฏ ชาวปลายนา, จอมขวัญ เวียงเงิน. (2559). วิถี+วิธี หม้อห้อมเมืองแพร่. วิทยาลัยชุมชน, แพร่.


​แหล่งปลูกต้นห้อม : วิธีทำห้อมเปียก (Indigo Paste)

Tudsinjai dot Com June 8, 2017

วัดพระธาตุดอยน้อย

จากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์สำเร็จพระอรหันต์ (ตรัสรู้) แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ จำนวน 500 รูป ได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปิน ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎร และมีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น จึงได้ถอดปิ่นทองซึ่งปักที่มวยผม ถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็นพุทธบูชา

หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช
หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช

วิวตัวเมือง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วิวตัวเมือง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วิวตัวเมือง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช กำลังก่อสร้าง หันหน้าไปทางตัวเมือง
หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช

หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช กำลังก่อสร้าง หันหน้าไปทางตัวเมือง
หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช

หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช กำลังก่อสร้าง
หลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช

กระทงพิธีสะเดาะเคราะห์
กระทง สะเดาะเคราะห์

ระฆังน้อยๆ
ระฆัง วัดพระธาตุดอยน้อย

พระธาตุดอยน้อย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เทพรอบๆพระธาตุดอยน้อย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ลุงสุภาพ กำลังทำพิธีสะเดาะเคราะห์
กระทง สะเดาะเคราะห์

กระทงพิธีสะเดาะเคราะห์
กระทง สะเดาะเคราะห์

พระธาตุดอยน้อย และวิวสวยๆ
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระธาตุดอยน้อย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ลุงสุภาพ กำลังทำพิธีสะเดาะเคราะห์
กระทง สะเดาะเคราะห์

พระธาตุดอยน้อย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระเจ้าเชียงแสน
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระธาตุ ณ ฐานเจดีย์ระบุว่า 2476
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วิวด้านบน มองออกไปยังตัวเมืองอำเภอลอง เห็นถนนเข้าสู่อำเภอ
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วิวด้านบน มองออกไปยังตัวเมืองอำเภอลอง
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ระฆังราว มีให้เห็นเกือบทุกวัด ในวัดบนดอย
พระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทางเดินขึ้นไปยังพระธาตุด้านบน
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

สิ้นสุดถนนไม่มีทางไปแล้ว ไม่หลงแน่ๆ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เส้นทางสุดท้าย ที่มาถึง
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

จุดทางเดิน ที่ขึ้นมาจากอีกฝากหนึ่ง
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

มาถึงทางเข้าอีกทางหนึ่ง ทางค่อนข้างชัน แต่ไอ้อ้วนพาเรามาถึงได้สบายๆ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทางลง กำลังจะขับรถไปขึ้นอีกทางหนึ่ง ห่างจากจุดนี้ประมาณ 5 กิโล
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินวนรอบๆบริเวณ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินวนรอบๆบริเวณ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินขึ้นไปอีก
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินไปเรื่อยๆ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เดินขึ้นไปเรื่อยๆ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระพุทธรูป/เทวรูป ต่างๆ กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลย (16.05.2560)
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ไอ้อ้วนดำพาขึ้นมา
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทางขึ้นด้านนี้ ต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบนสุด จะเจอพระธาตุ
วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 • DSC_3741
 • DSC_3744
 • DSC_3748
 • DSC_3750
 • DSC_3751
 • DSC_3752
 • DSC_3758
 • DSC_3759
 • DSC_3764
 • DSC_3767
 • DSC_3771
 • DSC_3774
 • DSC_3777
 • DSC_3778
 • DSC_3780
 • DSC_3783
 • DSC_3786
 • DSC_3791
 • DSC_3792
 • DSC_3793
 • DSC_3794
 • DSC_3795
 • DSC_3798
 • DSC_3801
 • DSC_3806
 • DSC_3809
 • DSC_3814
 • DSC_3817
 • DSC_3826
 • DSC_3830
 • DSC_3831
 • DSC_3836
 • DSC_3837
 • DSC_3838
 • DSC_3839
 • DSC_3840
 • DSC_3842
 • DSC_3843
 • DSC_3845
 • DSC_3852
 • DSC_3855
 • DSC_3858
 • DSC_3859
 • DSC_3862
 • DSC_3863
 • DSC_3868
 • DSC_3869

Tudsinjai dot Com June 4, 2017

แหล่งปลูกต้นห้อม

ต้นห้อม เป็นพืชที่ให้สารสีครามที่นำมาย้อมผ้าได้ ห้อมชอบอยู่ในที่ร่มเย็น มีน้ำชุ่มชื้นตลอดเวลา มีแดดรำไร ใบห้อมสามารถเก็บมาใช้ทำสีครามได้ตั้งแต่อายุ 6-8 เดือน และเก็บได้อย่างต่อเนื่องเมื่อย่างเข้าปีที่ 2 ระยะของการเก็บไม่แน่นอนแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละท้องที่ ถ้าต้นใหญ่สามารถนำทั้งกิ่งและใบมาใช้ได้ ส่วนต้นเล็กใช้ใบเป็นหลัก ห้อมที่อยู่บริเวณที่เหมาะสมจะมีอายุยาวนานถึง 8 ปี

ห้อมในจังหวัดแพร่ พบการปลูกที่บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน และบ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ ซึ่งเป็นพื้นที่มีความชุ่มเย็นตลอดปี มีลำห้วยไหลผ่าน

ต้นห้อม ที่นาคูหา


บ้านนาคูหา

บ้านนาคูหาเป็นหมู่บ้านในหุบเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัดแพร่ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมาเยือนถึงหมูบ้านแล้วคือพระธาตุอินแขวน องค์พระธาตุจำลองตั้งอยู่บนยอดดอยที่มีต้นไม้เขียวขจี เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ที่นี่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส อากาศเย็นตลอดทั้งปีและเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีที่ได้รับการวิจัยว่ามีโอโซนติดอันดับ 7 ของประเทศ มีลำห้วยแม่แคมไหลผ่านให้ความชุ่มชื้น บ้านนาคูหาตั้งอยู่บนหุบเขาสูงมีเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเพียงเส้นเดียวเป็นถนนเล็กๆ แต่ลาดยางมะตอยอย่างดีจึงสะดวกต่อการเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่เพียง 20 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นทำให้อากาศเย็นสบายตลอด

พระธาตุอินแขวน


บ้านนาคูหายังเป็นแหล่ง “เตา” หรือสาหร่ายน้ำจืดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดปลอดภัยเพราะเตาจะเจริญเติบโตตามธรรมชาติในแหล่งน้ำใสสะอาดเท่านั้น ด้วยปัจจัยที่เอื้ออำนวยเช่นนี้ “ต้นห้อม” จึงปลูกที่นี่ได้


เตา หรือ สาหร่ายน้ำจืด ที่ บ้านนาคูหา

เตา หรือ สาหร่ายน้ำจืด ที่ บ้านนาคูหา

กล้าต้นห้อม ที่นาคูหา


ในอดีตราว 30 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านนาคูหาผลิตผ้าหม้อห้อมใช้เอง มีการปลูกฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองควบคู่กับการใช้ต้นห้อมที่ขึ้นตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

ต่อมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านยังปลูกและผลิตเส้นฝ้ายโดยใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมส่งขายให้แก่ผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อมย้อมธรรมชาติ แม้ว่าจะไม่ได้ทอผ้าและย้อมผ้าหม้อห้อมใช้เองแล้วในปัจจุบัน แต่ยังคงปลูกห้อมพันธุ์พื้นเมืองในเล็กตามท้องสวนจำนวนเล็กน้อยเพื่อใช้เป็นยารักษาอาการไข้สูง

ด้วยสภาพพื้นที่ชุ่มชื้นตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับการปลูกห้อม จึงเกิดการฟื้นฟูการปลูกห้อมและแปรรูปห้อมเปียกขึ้นที่นี่ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการปลูกพืชตามฤดูกาล

สว่าง สีตื้อ ผู้ปลูกห้อมและทำห้อมเปียก

ภาพ : be smart จากกระทู้ /topic/35986791


บรรณานุกรม
นุชนาฏ ชาวปลายนา, จอมขวัญ เวียงเงิน. (2559). วิถี+วิธี หม้อห้อมเมืองแพร่. วิทยาลัยชุมชน, แพร่.


ต้นห้อมกับป่าที่นาตอง : วิธีทำห้อมเปียก (Indigo Paste)

Tudsinjai dot Com May 28, 2017

ต้นห้อม

ห้อมและครามเป็นพืชที่ให้สีครามเหมือนกัน แต่ยังมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ให้สีครามเหมือนกันแต่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นการใช้แล้วคือ ต้นเบิกหรือครามเถา ห้อมและครามเป็นพืชสองชนิดที่อยู่กันคนละชนิดและคนละวงศ์ ห้อมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze พืชวงศ์ Acanthaceae ส่วนครามมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Indigofera tinctoria L. พืชวงศ์ Leguminosae พืชล้มลุกตระกูลถั่ว

ต้นห้อม

ภาพถ่าย : เกสรมาเฟีย จาก gonorththailand.com

ห้อม เป็นไม้พุ่มสูงได้ถึง 1.5 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอก ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปรี กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 5-16 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกสีม่วง ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกย่อยบานกว้าง 1.5-2 ซม. กลีบรองดอก 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดโค้งงอ ปลายแยก 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 4 อัน ผลเมื่อแก่แล้วจะแตกเมล็ดแบนสีน้ำตาลขนาดเล็ก

ฮ่อม หรือ ห้อม เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze เป็นสมาชิกวงศ์ต้อยติ่ง (Acanthaceae) วงศ์ย่อย Ruellioideae เผ่า Ruellieae เผ่าย่อย Strobilanthinae ชื่อท้องถิ่นหลายชื่อได้แก่ ครามหลอย (แม่ฮ่องสอน) ฮ่อม (เหนือ) ฮ่อมเมือง (น่าน) ยามสี (เย้า-น่าน) ครามเขียว (ปักษ์ใต้)

ห้อมสามารถปลูกได้โดยใช้กิ่งหรือแยกหน่อไปปักชำ โดยเลือกตัดส่วนของลำต้นที่มีข้อและราก หรือใช้เมล็ดปลูกในที่ชื้นแฉะ ห้อมมีอายุไม่แน่นอนแล้วแต่สภาพภูมิอากาศในที่นั้นๆ แต่จะเติบโตดีในที่มีน้ำชุ่มชื้นอยู่เสมอ หรือใกล้แหล่งน้ำ เช่น ในป่าชื้นจะพบบริเวณใกล้ลำธาร ห้อมต้องการร่มเงามากไม่ชอบแสงแดดจัด ดังนั้นจะพบตามเขตป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มและพบมาในภาคเหนือ

ความพิเศษของต้นห้อมคือ สามารถนำมาย้อมผ้า ซึ่งจะให้สีครามได้จากส่วนใบและลำต้นของต้นห้อมอายุ 6-8 เดือนที่พร้อมเก็บเกี่ยวโดยใช้กรรไกรตัดยอดให้มีความยาวประมาณ 15-20 ซม. หากมีต้นห้อมจำนวนมากสามารถเก็บได้ทั้งกิ่ง แต่หากมีน้อยให้เด็ดเป็นใบๆ เวลาที่เหมาะสมสำหรับตัดห้อมคือช่วงเช้า เนื่องจากจะได้ใบสดและให้สีดีกว่าการเก็บในช่วงบ่าย หลังจากตัดแล้วควรปล่อยต้นห้อมให้แทงยอดใหม่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก 2-3 เดือน หรือ 3-4 ครั้งต่อปี

ครามเปียก ห้อมเปียก


นอกจากใช้ห้อมย้อมผ้าแล้ว ชาวล้านนายังใช้เป็นยาพื้นบ้าน ชาวบ้านจะใช้ใบต้มกับน้ำเปล่าดื่มลดไข้ แก้ปวดศีรษะเนื่องจากหวัดและยังบรรเทาอาการเจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ต่อมท่อมซิลอักเสบ เป็นสมุนไพรบำรุงกำลัง รักษาแผลสด ห้ามเลือด และแก้อักเสบได้อีกด้วย ชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่จะใช้รากและใบเคี่ยวหรือต้อมน้ำดื่ม แก้อาการปวดหลัง อาหารไม่ย่อย อาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหาร หรือตำใบพอกและคั้นน้ำทารักษาแผลสด แผลถลอก แก้อาการอักเสบจากพิษงู ตะขาบ แมงป่อง และแมลงอื่นๆ


บรรณานุกรม
นุชนาฏ ชาวปลายนา, จอมขวัญ เวียงเงิน. (2559). วิถี+วิธี หม้อห้อมเมืองแพร่. วิทยาลัยชุมชน, แพร่.

Tudsinjai dot Com May 11, 2017

ผ้าดิบ

กระบวนการตัดเย็บผ้าคงหนีไม่พ้นเรื่องผ้า (ไม่ได้กวนนะ) ผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกๆคนน่าจะรู้จักคำว่า “ผ้าดิบ” เป็นผ้าที่ทอด้วยเส้นใยจากธรรมชาติที่ยังไม่ผ่านกระบวนการฟอก มีส่วนผสมของฝ้าย 100% หรือผสมเส้นใยสังเคราะห์ Polyester สีของผ้าดิบมีสีขาวและสีธรรมชาติออกเหลืองนวลเป็นผ้าที่ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้าจะแข็งไม่ลื่นเป็นมัน การทอมีทั้งแบบบางจนถึงแบบหนา ทำให้มีหลากหลายของความหนาให้เลือกใช้งาน

ผ้าดิบ มีความยืดหยุ่นพอสมควรมีความทนทานค่อนข้างสูง เมื่อซักจะมีรอยยับบ้าง มีราคาถูกหาซื้อได้ง่าย


ลักษณะของสีผ้าดิบ

ภาพจาก : www.ซื้อผ้า.com

ขนิดของผ้าดิบ

เครดิตภาพและชนิดของผ้าดิบ : www.phadib.com


ผ้าตาข่าย
เป็นผ้าบางคล้ายผ้ามุ้ง มองเห็นเป็นตาข่ายถี่ มีความทนทาน ไม่บางจนขาดได้ง่าย คล้ายผ้าสาลู
ผ้าดิบลายขัดธรรมดา
เป็นผ้าจะหนากว่าผ้าข่าย ผ้าจะเนื้อทึบกว่า มีความหนาประมาณผ้าเขียนป้าย
ผ้าดิบลายขัดหนา
เป็นผ้าที่มีความหนาระดับกลาง แข็งแรง เนื้อหยาบเล็กน้อย
ผ้าลายสอง ธรรมดา
เป็นผ้าที่มีลายเป็นแนวทแยงมุม มีความละเอียด เนื้อแน่น นิยมใช้ทำกระเป๋าผ้าดิบโลกร้อนมาก ตัดกางเกง ทำเสื้อผ้า มีความสวยงามเหมาะเป็นผ้าโชว์เนื้อผ้า
ผ้าลายสอง แบบหนา (คล้ายแบบผ้ายีนส์)
ผ้าลายสอง แบบหนาสีครีมธรรมชาติ
Cotton
เป็นผ้าฝ้าย เนื้อมีสีครีมธรรมชาติ
ผ้าปลอกหมอน
เป็นผ้าเนื้อละเอียด เรียบ สีขาว
แคนวาส (canvas)
เป็นผ้าดิบเนื้อหนาแน่นคล้ายกระสอบ เหมาะทำกระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ
แคนวาสหนาพิเศษ (canvas)
เป็นผ้าดิบเนื้อหนาพิเศษ เนื้อผ้าเป็นแผ่นหนา เหมาะใช้ในอุตสาหกรรม

ส่วนผสมของเส้นใย

 1. ฝ้าย (cotton) 100%
 2. TC คือ ส่วนผสมของ Polyester 65% และ cotton 35% ทำจาก TC เกรดสูงสามารถย้อมได้

ผ้าดิบที่ทำจากฝ้าย 100% จะมีเนื้อค่อนข้างเหนียว ไม่ค่อยยืดหยุ่น ยับง่าย หดง่าย ดูดซึมน้ำได้ดี ระบายอากาศและความร้อนได้ดีทำให้สวมใส่สบายมีความชื้นประมาณร้อยละ 11 ซักรีดและทำความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี สามารถรีดด้วยความร้อนสูงได้ ย้อมสีและพิมพ์ลวดลายง่าย

"ผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งด้วยเทคนิควิธีการผ่านไอน้ำหรือให้ความร้อน และใช้สารเคมีทำให้ผิวสัมผัส ราบเรียบ เป็นมัน คงทนต่อการเสียดสี ทนยับ แต่ถ้าไม่ได้ผ่านการตกแต่งส่งผลให้การยืดหยุ่นตัวน้อยลง ยับง่าย ความแข็งแรงหรือความเหนียวต่ำ ไม่ทนเชื้อราและแสงแดด ข้อจำกัดของผ้าฝ้ายจะเสื่อมคุณภาพง่าย เมื่อถูกความร้อนสูงจากเตารีด หรือแสงแดด ทำให้สีที่ย้อมจางลง ควรเก็บรักษาในที่แห้งไม่ควรให้มีความชื้นซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อราบนผืนผ้า” (phathai.tripod.com)

Tudsinjai dot Com August 24, 2016

กินยาคุมให้ถูกวิธี ป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์


วีดีโอนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)Tudsinjai dot Com August 18, 2016

ไฟสัญญาณจราจร สีแดงกระพริบ และสีเหลืองกระพริบหมายถึงอะไร?

 • เปิดไฟแดงกระพริบตลอดเวลา เทียบเท่ากับป้ายสัญญาณ " หยุด " หมายถึง ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถที่สัญญาณไฟก่อนเมือ่เห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปได้
 • เปิดไฟเหลืองกระพริบตลอดเวลา เทียบเท่ากับป้ายสัญญาณ " ระวัง " หมายถึง ผู้ขับขี่จะต้องชลอรถที่สัญญาณไฟก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปได้

Tudsinjai dot Com August 9, 2016

ห่วงที่อยู่หลังเสื้อ เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อปี 1960 จากชาวอเมริกัน และถูกเรียกว่า "ลูปล็อกเกอร์" เพราะช่วยให้แขวนเสื้อได้ในตู้เก็บของในห้องออกกำลังกาย มันทำให้การแขวนเสื้อประหยัดพื้นที่

แต่ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์แทบไม่เห็นแล้วกลายเป็นดีไซน์ที่ติดเสื้อเฉยๆ ... เมื่อรู้แล้วว่ามันออกแบบมาเพื่ออะไร ก็ลองใช้มันซะ

Tudsinjai dot Com June 28, 2016

จั๊มพ์สตาร์ทรถ Mini Multi-functions Car emergency start power

จั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์สามารถช่วยท่านในกรณีฉุกเฉินแบตเตอรี่หมดหรืออ่อนแรงไม่สามารถสตาร์ทรถได้ ท่านไม่ต้องง้อให้ใครมาช่วยเหลือเพียงแค่ เปืดฝากระโปรงรถแล้วเอาเจ้าจั๊มพ์สตาร์ทหนีบเข้าที่ขั่วแบตเตอรี่ สายแดงเข้าสายแดง สายดำเข้าสายดำ แล้วเปิดสวิทต์เครื่อง จากนั้นสตาร์ทรถก็ติดแล้ว

แต่ที่มาบอกกล่าววันนี้คือ อันตรายจากการใช้งานของมัน เจ้าเครื่องจั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์ หากระดับพลังงานน้อยเกินกว่าคำแนะนำในคู่มือแล้วนำไปสตาร์ทจะเกิดอาการแบตเตอรี่ของเครื่องจั๊มพ์สตาร์ทบวม หรือเก็บเครื่องจั๊มพ์สตาร์ททิ้งไว้ในรถในอากาศร้อนมากๆแบตเตอรี่ก็บวมได้ หากมันบวมมากๆแล้วเกิดซีลของแบตเตอรี่ทะลุ เมื่อมันสัมผัสกับอากาศจะเกิดประกายไฟค่อยๆลุกไหม้ ซึ่งประกายไฟนี้หากมันกระเด็นไปโดนเบาะสามารถทำให้เกิดไฟลุกท่วมรถได้ แต่ถ้าหากประกายไฟไม่กระเด็นไปไหน สักประมาณไม่เกิน 10 วินาทีมันจะเกิดควันที่ขาวตลบมองแทบไม่เห็นเลยถ้าเกิดขึ้นในรถยนต์ จะมีอาการแสบจมูก ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร ทำไมโดนอากาศแล้วลุกไหม้

ข้อควารระวังการใช้งานเครื่องจั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์ คือ

 1. อย่าใช้จั๊มพ์สตาร์ทเกินกำลังที่ระบุ เช่น สเปคบอกว่าสำหรับรถขนาดไม่เกิน 2000cc แต่เอาไปจั๊มรถขนาด 2500cc
 2. ระดับพลังงานของเครื่องจั๊มพ์สตาร์ทหากต่ำกว่าที่กำหนด ห้ามใช้จั๊มพ์สตาร์ทเด็ดขาด จะทำให้แบตเตอรี่ก็บวม
 3. จั๊มพ์สตาร์ทหลายๆครั้ง หรือบิดกุญแจสตาร์ทนานเกิน 3 วินาที

สิ่งที่ควรรู้มากๆคือ อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ และปฏิบัตตามคู่มือ


คลิป จั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์เมื่อแบตเตอรี่บวมแล้วเกิดซีลทะลุทำปฏิกิริยากับอากาศ


สภาพการลุกไหม้หน้าตาประมาณนี้เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทรถยนต์

จั๊มพ์สตาร์ทรถ Mini Multi-functions Car emergency start power