โซเดียมในอัตราส่วนที่เหมาะสม

  • เกลือ 1 ช้อนชา = 6 กรัม
  • ร่างกายต้องการโซเดียมไม่เกิน 2.3 กรัมต่อวันเทียบเท่าเกลือ 1 ช้อนชา หรือน้ำปลา 4-5 ช้อนชา
  • เกลือ 1 ช้อนชา = โซเดียม 2.4 กรัม (40% ของเกลือ)

สูตรแหนมเห็ดที่ใช้เกลือในสัดส่วน 8%

  • แหนม 10 กรัมมีเกลือ 0.8 กรัม = โซเดียม 0.32 กรัม
  • แหนม 50 กรัมมีเกลือ 4 กรัม = โซเดียม 1.6 กรัม
  • แหนม 100 กรัมมีเกลือ 8 กรัม = โซเดียม 3.2 กรัม

ข้อแนะนำ

ควรบริโภคโซเดียมในอัตราส่วนที่เหมาะสมผู้ป่วยโรคไต และความดันโลหิตสูควรหลีกเลี่ยง

โซเดียมในอัตราส่วนที่เหมาะสม