ไฟสัญญาณจราจร สีแดงกระพริบ และสีเหลืองกระพริบหมายถึงอะไร?

ไฟสัญญาณจราจร สีแดงกระพริบ และสีเหลืองกระพริบหมายถึงอะไร?

  • เปิดไฟแดงกระพริบตลอดเวลา เทียบเท่ากับป้ายสัญญาณ " หยุด " หมายถึง ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถที่สัญญาณไฟก่อนเมือ่เห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปได้
  • เปิดไฟเหลืองกระพริบตลอดเวลา เทียบเท่ากับป้ายสัญญาณ " ระวัง " หมายถึง ผู้ขับขี่จะต้องชลอรถที่สัญญาณไฟก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปได้