ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิงเพื่อการตัดสินใจ รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ อินเตอร์เน็ต

บรรณานุกรม
ปราณี ทู้ไพเราะ, คู่มือยา. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : N P Press Limited Partnership, 2554.
มินเดดล์ เอิร์ล. วิตามิน ไบเบิล / เอิร์ล มินเดลล์: เขียน; พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล: แปล จาก The new vitamin bible. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 2556.
เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์. คู่มืออาหารเสริม ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2556.
ร้อบบี้, เคท เอ. ดับบลิว. ยาหมา ยาแมว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเพทฯ: หมอชาวบ้าน, 2548.
กองบรรณาธิการเอ็มไปเอส. ใช้ยา ถูกโรค. กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2552.
โพยม วงศ์ภูวรักษ์, พยงค์ เทพอักษร. เภสัชวิทยา เล่ม 2. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2544.